Přidat RSS kanál Aktualit

Odkázání v závěti

Každý člověk má ještě za svého života právo určit, jak bude po jeho smrti naloženo s jeho majetkem. Pokud chce někdo zanechat instrukce, jak majetek po smrti rozdělit, sepíše poslední vůli (závěť), v níž stanoví, komu co připadne. Po smrti je pak majetek zesnulého rozdělen podle přání vyjádřeného v této poslední vůli. Protože i dobrá vůle může být nepochopena, je nejlepší využít služeb notáře.

Důvody dárce pro odkázání majetku na dobročinné účely mohou být různé:

 • chce i po smrti udělat „něco dobrého“, podporovat dobrou věc, které věří nebo se kterou měl dobrou zkušenost,
 • jeho rodina je zaopatřena a všechen majetek nutně nepotřebuje,
 • nemá komu majetek odkázat a nechce, aby přešel do vlastnictví státu,
 • přeje si, aby pokračovalo to, co sám započal a nestihl dokončit,
 • někteří chtějí, aby po nich něco zůstalo, aby zanechali stopu,
 • a někdo prostě chce učinit svět lepším pro své děti a následovníky.

Jak tedy postupovat, rozhodnete-li se věnovat svůj majetek (nebo jeho část) neziskové organizaci?

Sepište poslední vůli, ve které uvedete přesný popis, jak si přejete, aby byl Váš majetek rozdělen mezi dědice a neziskovou organizaci. Poslední vůli můžete sepsat sami, nemusíte jít nutně k notáři, musí však obsahovat patřičné náležitosti:

 • datum (den, měsíc, rok), kdy byla podepsána,
 • identifikaci osoby (jméno, příjmení),
 • srozumitelnou formulaci, zahrnující ustanovení konkrétních dědiců, jejich podíly, věci a práva, které jim mají připadnout,
 • vlastnoruční podpis.

Pozor ještě na další okolnosti:

 • je-li poslední vůle psaná vlastnoručně (perem), není potřeba přítomnosti svědka;
 • je-li poslední vůle psaná na psacím stroji nebo počítači, musí ji zůstavitel alespoň vlastnoručně podepsat a před 2 svědky současně přítomnými výslovně projevit, že sepsaný dokument obsahuje jeho poslední vůli, svědci se musí taktéž vlastnoručně podepsat;
 • je-li zůstavitel nějak omezen na gramotnosti (neumí číst nebo psát) či smyslově postižen (je nevidomý, neslyšící apod.), jsou nutní 3 svědci a do poslední vůle je nutné uvést, že u zůstavitele takové omezení či postižení existuje, text poslední vůle musí být přečten (příp. tlumočen do znakové řeči) a vlastnoručně podepsán svědky, dále musí také obsahovat popis, kdo poslední vůli napsal, kdo nahlas přečetl a jakým způsobem zůstavitel potvrdil, že dokument skutečně obsahuje jeho vůli;
 • svědky mohou být pouze osoby, které jsou způsobilé k právním úkonům. Svědky nemohou být osoby nevidomé, neslyšící, němé, ty, které neznají jazyk, ve kterém se projev vůle činí, a osoby, které mají podle závěti dědit. Závětí povolaný, ani zákonný dědic a osoby jim blízké nemohou při pořizování závěti působit jako úřední osoby, svědci, pisatelé, tlumočníci nebo předčitatelé;
 • v případě, že zůstavitel hodlá vydědit tzv. neopomenutelné dědice (ze zákona jsou to potomci), musí poslední vůle obsahovat odstavec s touto informací vč. zdůvodnění, proč se k takovému kroku rozhodl. Možné jsou 4 důvody: a) potomek v rozporu s dobrými mravy neposkytl zůstaviteli pomoc v jeho nemoci, stáří či v jiných závažných situacích, b) potomek neprojevuje trvale o zůstavitele opravdový zájem, c) potomek byl odsouzen za úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu nejméně na 1 rok, d) potomek trvale vede nezřízený život;
 • je nepřípustná závěť více dědiců – např. nemohou sepsat společnou závěť manželé;
 • je-li zůstavitel mladší 15 let, lze poslední vůli projevit pouze formou notářského zápisu;
 • je-li zůstavitel částečně zbaven svéprávnosti a sepsal poslední vůli, bude soud posuzovat, nakolik je způsobilý k tomuto konkrétnímu právnímu úkonu a nebude-li se omezení svéprávnosti vztahovat na dispozici s majetkem, finančními prostředky apod., bude soud k poslední vůli přihlížet.

Na konci stránky najdete vzor závěti.

Budete-li mít další dotazy nebo budete-li chtít pomoci s vyřízením závěti, obraťte se prosím na Romana Rognera. Děkujeme.

Aktuálně

Svoboda zvířat uvádí lži o kampani Cirkusy bez zvířat na pravou míru

05.03.2019

Mýty vs. fakta - tak zní název nejnovější informační série, kterou Svoboda zvířat spouští na sociálních sítích v rámci své kampaně Cirkusy bez zvířat. Jejím cílem je uvést na pravou míru některé mýty, lži a polopravdy o kampani Cirkusy bez zvířat, která usiluje o prosazení zákazu využívání volně žijících druhů zvířat v cirkusech.

Chcete vědět více?

Svoboda zvířat podporuje „Petici za zákaz používání a prodeje zábavní pyrotechniky“

28.02.2019

Svoboda zvířat proto podporuje „Petici za zákaz používání a prodeje zábavní pyrotechniky“. Pražská kancelář (Lublaňská 18, Vinohrady, Praha 2) nově spadá mezi petiční místa.

Chcete vědět více?

26.2. je zavřené pražské infocentrum

22.02.2019

Na vědomost se dává, že výjimečně bude v úterý 26.2. zavřeno naše pražské infocentrum.  V...

Chcete vědět více?

»všechny aktuality

© 2009 Svoboda zvířat ¦ Všechna práva vyhrazena - organizace na ochranu zvířat

Design © Hanja.eu ¦ výroba webových stránek ANT studio