Přidat RSS kanál Aktualit

Odkázání v závěti

Každý člověk má ještě za svého života právo určit, jak bude po jeho smrti naloženo s jeho majetkem. Pokud chce někdo zanechat instrukce, jak majetek po smrti rozdělit, sepíše poslední vůli (závěť), v níž stanoví, komu co připadne. Po smrti je pak majetek zesnulého rozdělen podle přání vyjádřeného v této poslední vůli. Protože i dobrá vůle může být nepochopena, je nejlepší využít služeb notáře.

Důvody dárce pro odkázání majetku na dobročinné účely mohou být různé:

 • chce i po smrti udělat „něco dobrého“, podporovat dobrou věc, které věří nebo se kterou měl dobrou zkušenost,
 • jeho rodina je zaopatřena a všechen majetek nutně nepotřebuje,
 • nemá komu majetek odkázat a nechce, aby přešel do vlastnictví státu,
 • přeje si, aby pokračovalo to, co sám započal a nestihl dokončit,
 • někteří chtějí, aby po nich něco zůstalo, aby zanechali stopu,
 • a někdo prostě chce učinit svět lepším pro své děti a následovníky.

Jak tedy postupovat, rozhodnete-li se věnovat svůj majetek (nebo jeho část) neziskové organizaci?

Sepište poslední vůli, ve které uvedete přesný popis, jak si přejete, aby byl Váš majetek rozdělen mezi dědice a neziskovou organizaci. Poslední vůli můžete sepsat sami, nemusíte jít nutně k notáři, musí však obsahovat patřičné náležitosti:

 • datum (den, měsíc, rok), kdy byla podepsána,
 • identifikaci osoby (jméno, příjmení),
 • srozumitelnou formulaci, zahrnující ustanovení konkrétních dědiců, jejich podíly, věci a práva, které jim mají připadnout,
 • vlastnoruční podpis.

Pozor ještě na další okolnosti:

 • je-li poslední vůle psaná vlastnoručně (perem), není potřeba přítomnosti svědka;
 • je-li poslední vůle psaná na psacím stroji nebo počítači, musí ji zůstavitel alespoň vlastnoručně podepsat a před 2 svědky současně přítomnými výslovně projevit, že sepsaný dokument obsahuje jeho poslední vůli, svědci se musí taktéž vlastnoručně podepsat;
 • je-li zůstavitel nějak omezen na gramotnosti (neumí číst nebo psát) či smyslově postižen (je nevidomý, neslyšící apod.), jsou nutní 3 svědci a do poslední vůle je nutné uvést, že u zůstavitele takové omezení či postižení existuje, text poslední vůle musí být přečten (příp. tlumočen do znakové řeči) a vlastnoručně podepsán svědky, dále musí také obsahovat popis, kdo poslední vůli napsal, kdo nahlas přečetl a jakým způsobem zůstavitel potvrdil, že dokument skutečně obsahuje jeho vůli;
 • svědky mohou být pouze osoby, které jsou způsobilé k právním úkonům. Svědky nemohou být osoby nevidomé, neslyšící, němé, ty, které neznají jazyk, ve kterém se projev vůle činí, a osoby, které mají podle závěti dědit. Závětí povolaný, ani zákonný dědic a osoby jim blízké nemohou při pořizování závěti působit jako úřední osoby, svědci, pisatelé, tlumočníci nebo předčitatelé;
 • v případě, že zůstavitel hodlá vydědit tzv. neopomenutelné dědice (ze zákona jsou to potomci), musí poslední vůle obsahovat odstavec s touto informací vč. zdůvodnění, proč se k takovému kroku rozhodl. Možné jsou 4 důvody: a) potomek v rozporu s dobrými mravy neposkytl zůstaviteli pomoc v jeho nemoci, stáří či v jiných závažných situacích, b) potomek neprojevuje trvale o zůstavitele opravdový zájem, c) potomek byl odsouzen za úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu nejméně na 1 rok, d) potomek trvale vede nezřízený život;
 • je nepřípustná závěť více dědiců – např. nemohou sepsat společnou závěť manželé;
 • je-li zůstavitel mladší 15 let, lze poslední vůli projevit pouze formou notářského zápisu;
 • je-li zůstavitel částečně zbaven svéprávnosti a sepsal poslední vůli, bude soud posuzovat, nakolik je způsobilý k tomuto konkrétnímu právnímu úkonu a nebude-li se omezení svéprávnosti vztahovat na dispozici s majetkem, finančními prostředky apod., bude soud k poslední vůli přihlížet.

Na konci stránky najdete vzor závěti.

Budete-li mít další dotazy nebo budete-li chtít pomoci s vyřízením závěti, obraťte se prosím na Romana Rognera. Děkujeme.

Aktuálně

Klidné Vánoce a vše dobré do nového roku 2019

21.12.2018

Přejeme Vám klidné Vánoce a vše dobré do nového roku 2018.

Chcete vědět více?

Podlehlo Ministerstvo zemědělství nátlaku cirkusů?

11.12.2018

V úterý 11. prosince média přinesla zprávu, že Ministerstvo zemědělství (MZe) do připravované novely zákona na ochranu zvířat proti týrání nezapracuje zákaz drezury a vystupování zvířat v cirkusech. "Působí to dojmem, že ministr Toman podlehl lobby majitelů cirkusů. Není přece v pořádku, aby podnikatelské subjekty, kterých se zákony týkají a mají tak zjevný střet zájmů, byly přizvány k jejich úpravě."

Chcete vědět více?

Jak prožít Vánoce bez krutosti

10.12.2018

Jak nadělit nejen lidem, ale i zvířatům pohodovější Vánoce? 

Chcete vědět více?

»všechny aktuality

© 2009 Svoboda zvířat ¦ Všechna práva vyhrazena - organizace na ochranu zvířat

Design © Hanja.eu ¦ výroba webových stránek ANT studio