Přidat RSS kanál Aktualit

Odkázání v závěti

Každý člověk má ještě za svého života právo určit, jak bude po jeho smrti naloženo s jeho majetkem. Pokud chce někdo zanechat instrukce, jak majetek po smrti rozdělit, sepíše poslední vůli (závěť), v níž stanoví, komu co připadne. Po smrti je pak majetek zesnulého rozdělen podle přání vyjádřeného v této poslední vůli. Protože i dobrá vůle může být nepochopena, je nejlepší využít služeb notáře.

Důvody dárce pro odkázání majetku na dobročinné účely mohou být různé:

 • chce i po smrti udělat „něco dobrého“, podporovat dobrou věc, které věří nebo se kterou měl dobrou zkušenost,
 • jeho rodina je zaopatřena a všechen majetek nutně nepotřebuje,
 • nemá komu majetek odkázat a nechce, aby přešel do vlastnictví státu,
 • přeje si, aby pokračovalo to, co sám započal a nestihl dokončit,
 • někteří chtějí, aby po nich něco zůstalo, aby zanechali stopu,
 • a někdo prostě chce učinit svět lepším pro své děti a následovníky.

Jak tedy postupovat, rozhodnete-li se věnovat svůj majetek (nebo jeho část) neziskové organizaci?

Sepište poslední vůli, ve které uvedete přesný popis, jak si přejete, aby byl Váš majetek rozdělen mezi dědice a neziskovou organizaci. Poslední vůli můžete sepsat sami, nemusíte jít nutně k notáři, musí však obsahovat patřičné náležitosti:

 • datum (den, měsíc, rok), kdy byla podepsána,
 • identifikaci osoby (jméno, příjmení),
 • srozumitelnou formulaci, zahrnující ustanovení konkrétních dědiců, jejich podíly, věci a práva, které jim mají připadnout,
 • vlastnoruční podpis.

Pozor ještě na další okolnosti:

 • je-li poslední vůle psaná vlastnoručně (perem), není potřeba přítomnosti svědka;
 • je-li poslední vůle psaná na psacím stroji nebo počítači, musí ji zůstavitel alespoň vlastnoručně podepsat a před 2 svědky současně přítomnými výslovně projevit, že sepsaný dokument obsahuje jeho poslední vůli, svědci se musí taktéž vlastnoručně podepsat;
 • je-li zůstavitel nějak omezen na gramotnosti (neumí číst nebo psát) či smyslově postižen (je nevidomý, neslyšící apod.), jsou nutní 3 svědci a do poslední vůle je nutné uvést, že u zůstavitele takové omezení či postižení existuje, text poslední vůle musí být přečten (příp. tlumočen do znakové řeči) a vlastnoručně podepsán svědky, dále musí také obsahovat popis, kdo poslední vůli napsal, kdo nahlas přečetl a jakým způsobem zůstavitel potvrdil, že dokument skutečně obsahuje jeho vůli;
 • svědky mohou být pouze osoby, které jsou způsobilé k právním úkonům. Svědky nemohou být osoby nevidomé, neslyšící, němé, ty, které neznají jazyk, ve kterém se projev vůle činí, a osoby, které mají podle závěti dědit. Závětí povolaný, ani zákonný dědic a osoby jim blízké nemohou při pořizování závěti působit jako úřední osoby, svědci, pisatelé, tlumočníci nebo předčitatelé;
 • v případě, že zůstavitel hodlá vydědit tzv. neopomenutelné dědice (ze zákona jsou to potomci), musí poslední vůle obsahovat odstavec s touto informací vč. zdůvodnění, proč se k takovému kroku rozhodl. Možné jsou 4 důvody: a) potomek v rozporu s dobrými mravy neposkytl zůstaviteli pomoc v jeho nemoci, stáří či v jiných závažných situacích, b) potomek neprojevuje trvale o zůstavitele opravdový zájem, c) potomek byl odsouzen za úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu nejméně na 1 rok, d) potomek trvale vede nezřízený život;
 • je nepřípustná závěť více dědiců – např. nemohou sepsat společnou závěť manželé;
 • je-li zůstavitel mladší 15 let, lze poslední vůli projevit pouze formou notářského zápisu;
 • je-li zůstavitel částečně zbaven svéprávnosti a sepsal poslední vůli, bude soud posuzovat, nakolik je způsobilý k tomuto konkrétnímu právnímu úkonu a nebude-li se omezení svéprávnosti vztahovat na dispozici s majetkem, finančními prostředky apod., bude soud k poslední vůli přihlížet.

Na konci stránky najdete vzor závěti.

Budete-li mít další dotazy nebo budete-li chtít pomoci s vyřízením závěti, obraťte se prosím na Romana Rognera. Děkujeme.

Aktuálně

Svoboda zvířat podporuje úsilí norské organizace NOAH

21.01.2018

Svoboda zvířat souhlasí s úsilím norské organizace na ochranu zvířat NOAH zabránit plánovanému masivnímu odstřelu vlků v Norsku.

Chcete vědět více?

Nový Zpravodaj Svobody zvířat IV/2017

10.01.2018

Právě vychází Zpravodaj IV/2017. Úvodní článek jsme tentokrát věnovali problematice transportů tzv. hospodářských zvířat. Ve zpravodaji se také dočtete o kampani Cirkusy bez zvířat, projektu Obchod bez kožešin nebo Sekci na ochranu koček. Nechybí ani novinky ze světa.

Chcete vědět více?

Pouze třetina prezidentských kandidátů jednoznačně podporuje ochranu zvířat

04.01.2018

Neziskové organizace Svoboda zvířat a NESEHNUTÍ se ptaly kandidátů na prezidenta na to, jak přistupují k tématu práv zvířat. Z průzkumu vyplynulo, že pouze Pavel Fischer, Marek Hilšer a Michal Horáček bezvýhradně podporují ochranu zvířat.

Chcete vědět více?

»všechny aktuality

© 2009 Svoboda zvířat ¦ Všechna práva vyhrazena - organizace na ochranu zvířat

Design © Hanja.eu ¦ výroba webových stránek ANTstudio.cz