Přidat RSS kanál Aktualit

Rok 2013 - konec testování kosmetiky na zvířatech?

11.01.2011

Od března 2013 by měl v EU začít platit zákaz testování kosmetiky na zvířatech bez výjimek. V současnosti ovšem hrozí, že k tomu nedojde.

V roce 2003, v rámci sedmého dodatku kosmetické směrnice, zavedla Evropská Unie několik zákazů testování kosmetiky na zvířatech.

Ve zkratce:

•    Zákaz testování kosmetiky na zvířatech v EU nabyl účinnosti v březnu 2009.
•    Zákaz dovozu a prodeje kosmetiky do Evropské unie, která byla vyrobená a otestovaná na zvířatech mimo EU, rovněž nabyl platnosti v březnu 2009 (pro výrobky a složky testované na zvířatech po tomto datu).

Nicméně výjimku tvoří tyto testy – test toxicity po opakované dávce, test reprodukční toxicity a test toxikokinetiky. Pro tyto testy bude platit zákaz testování na zvířatech až od března 2013. Například pokud se tedy test toxicity provede v Japonsku před březnem 2013, může být výsledný produkt prodáván na trhu v Evropské Unii.

Navíc se zvažuje možnost oddálení konečného termínu pro zákaz zmíněných testů, pokud se pro tyto testy nenajdou vhodné alternativní metody bez zvířat. Evropská komise se připravuje k podání návrhu na odložení tohoto termínu, což musí být učiněno do konce roku 2011.

Foto: NAPA

 

Problémem jsou ale i další návrhy Evropské komise, které souvisejí s testováním kosmetiky:

1) Zahrnutí dalších dvou testů na zvířatech mezi výjimky, pro které zákaz testování na zvířatech až do roku 2013 nebude platit

Navzdory námitkám ze strany ochránců zvířat má Komise od roku 2004 ve svých prohlášeních, že testy toxicity po opakované dávce zahrnují další dva testy prováděné na zvířatech: test kožní senzibilizace a test karcinogenity. Jejím argumentem je, že tyto testy mohou být kategorizovány jako testy toxicity po opakované dávce, jelikož zvířata mohou být během testu podrobena více než jedné dávce.
Nicméně na naší straně je názor právníků, podle nichž je tento výklad neobhajitelný. Mezi těmito testy je jasně rozlišováno také v mezinárodních právních předpisech a při použití v toxikologickém průmyslu. Testy karcinogenity a kožní senzibilizace jsou v legislativě EU vždy považovány za samostatné testy odlišné od testů toxicity po opakované dávce. Pro příklad uvádíme: nařízení REACH (registrace, povolování a autorizace chemických látek) a regulace testovacích metod, Směrnice o pesticidech, Směrnice o biocidech, Směrnice o lékařství a Směrnice o produktech veterinární medicíny.
Neexistuje důkaz, že Evropský Parlament souhlasí s tím, že testy toxicity po opakované dávce zahrnují i další testy na zvířatech, jak předpokládá Evropská komise. BUAV (Britská unie za zrušení pokusů na zvířatech) poslala Evropské Komisi dopis o této problematice a má v úmyslu vznést námitku, pokud se objeví návrh na rozšíření výjimek pro zákaz na některý z těchto bodů.

2) Nedostačující expertní zprávy

Evropská komise vydala v minulém roce zprávu shrnující stanoviska expertních skupin, které měly zhodnotit stav alternativních metod pro testování kosmetiky s ohledem na zákaz testování v roce 2013. Cílem expertních zpráv bylo zhodnotit dostupnost alternativních metod do roku 2013 a popřípadě vytvořit doporučení a harmonogram pro kompletní nahrazení testů na zvířatech. V červenci 2010 byl publikován první návrh zprávy s možností komentářů ze strany veřejnosti. Tato zpráva byla rozdělena do pěti částí, přičemž každá část se zabývala jiným testem, na který se podle Evropské komise vztahuje zákaz plynoucí z navrženého zákona.

Evropská koalice za ukončení pokusů na zvířatech (ECEAE), jejíž je Svoboda zvířat členem, zaslala technické připomínky vztahující se k obsahu této zprávy. Náš celkový názor je, že zpráva postrádá řádné hodnocení stavu alternativ a že bylo aplikováno špatné právní posouzení pro termín „nahrazení“. Podle názoru ECEAE existují alternativy pro všechny tyto testy, nicméně musí být formálně schváleny a přijaty. Úspěch těchto alternativ závisí na tom, jak vysoko bude laťka nastavena (alternativy schvaluje ECVAM – Evropské centrum pro validaci alternativních metod). Je důležité neklást na alternativy zbytečně vysoké požadavky. Podle nás je podstatné především to, aby alternativní metody byly dostatečně propracovány a předvídaly reakci lidí stejně, nebo ještě lépe než testy na zvířatech. Expertní zprávy musí být podloženy fakty, aby mohly plně doložit dostupnost alternativních metod a zároveň navrhnout způsob a harmonogram kompletního nahrazení testů na zvířatech těmito metodami.

3) Dopad platnosti zákona od roku 2013

Možnost oddálení platnosti zákona je zahrnuta v kosmetické směrnici. Pokud však Evropská komise zažádá o prodloužení termínu pro zákaz tří (nebo pěti) testů na zvířatech, ECEAE bude argumentovat tím, že je to zbytečné a nepřijatelné pro veřejnost, která žádá ukončení testování kosmetiky na zvířatech. Náš současný názor je takový, že testy reprodukční toxicity, toxikokinetiky a karcinogenity nejsou ve skutečnosti pro kosmetický průmysl potřebné, tudíž se domníváme, že následky zákazu těchto testů budou zanedbatelné. Pokud budou již vyvinuté metody schváleny a přijaty, bude rovněž dopad zákazu minimální. Není zde žádný skutečný důvod pro odložení platnosti zákona. Spíše je důležité, aby EU i nadále vysílala občanům EU postoj, že testování na zvířatech je pro vývoj nových kosmetických produktů nepřípustné.

4) Rozsah kosmetické směrnice

V současné době existuje určitá nejistota ohledně rozsahu kosmetické směrnice a to zejména co se týče otázky, zda se zákazy testování na zvířatech vztahují na všechny pokusy prováděné na zvířatech při vývoji kosmetiky (i v rámci jiné legislativy). Pokud se zákazy testování na zvířatech vztahují pouze na přímou aplikaci kosmetických přípravků, pak by testování nových nebo existujících chemických přísad používaných v kosmetickém průmyslu zůstávalo stále dovoleno. To by ale nebylo v souladu s přáním občanů Evropské Unie, kteří žádají úplný zákaz testování kosmetiky na zvířatech.

Foto: NAPA

 

V roce 2005 Francie zpochybnila u Evropského soudního dvora platnost směrnice o kosmetických prostředcích zakazujících testování na zvířatech. V tomto případě hlavní advokát doporučoval, aby se složky otestované na zvířatech v rámci ostatních, výše uvedených směrnic, po začátku platnosti zákazu, nemohly následně použít v kosmetických přípravcích. Evropská komise a Evropská agentura pro chemické látky ještě musí upřesnit svůj postoj, nicméně se zdá, že se shodují v názoru, že pokusy na zvířatech - nebo spoléhání se na výsledky testů na zvířatech- by kosmetickým firmám neměly být v důsledku právních předpisů povoleny.

Nicméně jak stanovení a prosazování samotného „spoléhání se“ na testování na zvířatech, tak i výjimka pro testy ekotoxicity zůstávají problémem, který je potřeba vyřešit. Je možné, že se tak stane prostřednictvím jednání ohledně oddálení lhůty platnosti zákazu. ECEAE však tvrdí, že jakékoli testování přísad používaných v kosmetických prostředcích na zvířatech by bylo v rozporu s kosmetickou směrnicí. Jakýkoli jiný výklad by byl zavádějící a neefektivní.

Další informace:

http://www.pokusynazviratech.cz/novinky/eceae-kritizuje-expertni-zpravu-o-testovani-kosmetiky.htm

http://www.pokusynazviratech.cz/novinky/evropska-komise-se-pokousi-oslabit-zakaz-testovani-kosmetiky-na-zviratech.htm

»zpět do archivu aktualit

Aktuálně

Váš hlas má cenu 20 000 Kč

03.05.2018

Podpořte nás v hlasování o 20 000 Kč.

Chcete vědět více?

Není zebra jako zebra

24.05.2018

Zebra v cirkusu má podle české legislativy horší podmínky pro život, než jaké se obvykle vyžadují po ZOO či soukromých chovatelích. Pomozte nám to změnit, chtějte také Cirkusy bez zvířat.

Chcete vědět více?

Minimálně 11 zeber kočuje českými krajinami v cirkusech

22.05.2018

Minimálně 11 zeber kočuje českými krajinami v cirkusech. S velkou pravděpodobností je však skutečné číslo ještě vyšší. Pomozte nám to změnit.

Chcete vědět více?

»všechny aktuality

© 2009 Svoboda zvířat ¦ Všechna práva vyhrazena - organizace na ochranu zvířat

Design © Hanja.eu ¦ výroba webových stránek ANTstudio.cz